ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ

Законом о здравственом осигурању дефинисао је право на избор лекара у Дому здравља на подручју матичне филијале или на подручју пребивалишта односно боравишта.

Лекар се бира из области опште медицине или медицине рада, педијатрије, гинекологије или стоматологије.

Сви пунолетни грађани имају право на избор доктора медицине, или специјалисту опште медицине, односно, специјалисту медицине рада. Деца млађа од 18 година имају право на изабраног доктора специјалисте педијатрије. Особе женског пола старије од 15 године живота могу изабрати и доктора специјалисту гинекологије.

Особе млађе од 18 година или старије од 65 година могу изабрати и доктора стоматологије. 


Дужности изабраног лекара: 
 • организује и спроводи мере на очувању и унапређењу осигураниковог здравља; 
 • обавља прегледе и дијагностику која је неопходна; 
 • одређује начин и врсту лечења,прати ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак лечења ; 
 • упућује осигуранике на амбулантно 
 • специјалистичке прегледе или на стационарно лечење; 
 • одређује врсту и дужину кућног лечења и прати његово спровођење; 
 • прописује лекове и медицинска средства,као и одређене врсте медицинско-техничких помагала; 
 • води прописану медицинску документацију о здравственом стању и лечењу осигураника; 
 • даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену радне способности,односно инвалидности; 
 • утврђује дужину привремене спречености за рад због болести или повреде, до 30 дана спречености за рад и предлаже првостепеној лекарској комисији продужење-привремене спречености за рад; 
 • утврђује потребу пратиоца за време путовања; 
 • утврђује потребу одсуствовања са посла ради неге члана уже породице; 
 • даје налаз и мишљење о осигураниковом здравственом стању на основу на основу кога се издаје потврда о коришћењу здравствене заштите у иностранству; 
 • одређује поребу и врсту превозног средства за превоз болесника ,с обзиром на здравствено стање ; 
 • врши друге послове у вези са остваривањем права из здравственог осигурања. 
Поред наведених послова изабрани лекар гинеколог одређује старост трудноће, ради остваривања права на одсуствовање са рада због посебне неге детета.

Изабрани лекар утврђује привремену спреченост за рад осигураника по прописима о запошљавању .